Windows VPS

Bảng giá chưa bao gồm bản quyền windows - Hỗ trợ Windows 7, windows server 2008, windows server 2012

W-VPS 1 W-VPS 2 W-VPS 3 W-VPS 4
Price 150,000 VNĐ 1 tháng 240,000 VNĐ 1 tháng 320,000 VNĐ 1 tháng 625,000 VNĐ 1 tháng
Windows VPS
CPU 1 1 2 2
RAM 1GB 2GB 4GB 6GB
Disk 15GB 25GB 45GB 80GB
BW 1TB 2TB KGH KGH
Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay