Google Suite

Personal SE Starter SE Business SE Enterprise SE
Price 144,000 VNĐ 1 tháng 864,000 VNĐ 1 tháng 3,744,000 VNĐ 1 tháng 7,200,000 VNĐ 1 tháng
Google Suite
- - - -
Mô tả G SUITE by Google Cloud
1 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 5 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive
G SUITE by Google Cloud
6 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 25 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive
G SUITE by Google Cloud
26 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 49 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive
G SUITE by Google Cloud
50 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 200000 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive
Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay